Tư vấn nông nghiệp

+ Tư vấn sử dụng tài nguyên đất.

+ Tư vấn về sản phẩm nông nghiệp, dinh dưỡng cây trồng.

+ Tư vấn chọn, tạo giống cây trồng.

+ Nghiên cứu, phát triển cây trồng mới.

+ Phát triển bền vững, sinh thái hệ cây trồng.