Chuyển giao công nghệ

+ Áp dụng công nghệ thông tin vào sản xuất nông nghiệp.

+ Áp dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp.

+ Công nghệ tưới nước tự động.

+ Công nghệ sản xuất rau sạch, hoa tươi từ nhà kính.

+ Công nghệ thu hái, bảo quản nông sản sau thu hoạch.

+ Quy trình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, giống cây trồng theo VietGap.